MBSE 的5堂课
905 �����  33 ��
课程: MBSE(模型的系统工程)
 
 • 系统需求&设计建模
 • 软件需求&设计建模
 • 硬件需求&设计建模
 • 基于模型的质量验证
 
课程:SysML+EA系统设计
 
 • 系统分析
 • 系统架构设计
 • 系统仿真
 • 软件设计与仿真
 
课程: 领域驱动+UML+EA
 
 • 业务分析
 • 系统分析
 • 架构设计
 • 数据设计
 
课程: MDA原理与应用
 
 • MDA体系框架
 • MDA 工具
 • MDA应用方案
 
课程: DoDAF规范&模型
 
 • DoDAF的8个视点
 • DoDAF建模方法
 • DoDAF建模工具
 • 905 次浏览  33 次
  更多课程
      2个课程4000元/课
      3个课程3500元/课
      多个课程更优惠